Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to nowoczesny nurt psychoterapii, efektywnie integrujący wypracowane koncepcje psychodynamiczne, kognitywno-behawioralne oraz neurobiologiczno-medyczne.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna jest rozwijana w od ponad 60 lat Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, rozbudowywany jest zarówno obszar teorii i konceptualizacji klinicznych jak i też swoje własne, unikatowe dla ISTDP narzędzia terapeutyczne.

Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth , zintegrowanych ze współczesną wiedzą neurobiologiczną. Dla terapeutów ISTDP ważnymi są zarówno doświadczenia nabywane podczas własnej pracy klinicznej, ale też i najnowsze odkrycia w obszarze neurobiologii czy psychologii badawczej. W obszarze pracy terapeutycznej ISTPD korzysta z technik wypracowanych przez psychoanalityków, psychoterapeutów psychodynamicznych, humanistycznych jak i też psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna jest terapią ustrukturalizowana, mającą sprecyzowane modele postępowania leczniczego. Każda reakcja pacjenta jest podstawą stosowania określonego typu interwencji, której efekty możemy od razu zweryfikować.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna jest:

  • Intensywna, gdyż nasza praca koncentruje się na problemach zgłaszanych i wnoszonych przez pacjenta, traktujemy je więc zarówno jako źródło informacji o dynamice jego życia psychicznego jak i sytuacje, którymi należy realnie się zająć i pomóc je najskuteczniej rozwiązać; praca terapeutyczna jest też intensywna ze względu na użycie szeregu technik terapeutycznych dynamizujących proces leczenia.
  • Krótkoterminowa, gdyż obieramy najkrótszą drogę do osiągnięcia zmiany, staramy się być maksymalnie efektywnym, nie zajmujemy się obszarami psychiki pacjenta, które nie wpływają (bezpośrednio lub pośrednio) na problem z jakim zgłosił się do leczenia; czas leczenia jest adekwatny do potrzeb pacjenta, może więc on być modyfikowany w trakcie samej terapii. To potrzeby pacjenta wraz z diagnozą głębokości trudności, determinują czas trwania psychoterapii. Oznacza to, że proces leczenia może trwać tak miesiąc jak i 3 lata w zależności od stopnia złożoności problemów pacjenta.
  • Dynamiczna, gdyż koncentrujemy się na rozumieniu i rozwiązywaniu wewnętrznego konfliktu pacjenta, tego w jaki sposób jego intrapsychiczne trudności wpływają na jego samopoczucie i funkcjonowanie w relacji z samym sobą i w konsekwencji z ludźmi; staramy się wspólnie z pacjentem znaleźć bardziej efektywne sposoby poradzenia sobie z nieuniknionymi wewnątrzpsychicznymi konfliktami (tak by nie stały one na drodze do samorealizacji), pokazując mechanizmy obronne jakie osoba nauczyła się stosować by przetrwać i poradzić sobie z cierpieniem, a które obecnie, stosowane nawykowo i nieświadomie, podtrzymują cierpienie i zgłaszany problem.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna zakłada w pełni aktywną rolę w procesie zarówno terapeuty jak i zgłaszającego się nań pacjenta. Pierwszym celem prowadzonej psychoterapii musi być zatem wypracowanie świadomego i nieświadomego przymierza roboczego.

Prowadząc ISTDP terapeuta używa technik wywodzących się modeli terapii psychodynamicznych czyli: konfrontacji, identyfikacji, klaryfikacji (KIK). Pracuje on wówczas z tak zwanymi obronami frontowymi: unikaniem kontaktu wzrokowego, pasywnością, uległością, mówieniem ogólnikami, będących nieuświadomionymi obronami przed emocjonalną bliskością z ludźmi i z terapeutą oraz obronami tzw. piwnicznymi takimi jak na przykład: ignorowanie, zaprzeczanie, zaśmiewanie, intelektualizacja,  które uniemożliwiają osobie rozumienie i doświadczenie swoich uczuć, impulsów, pragnień, tęsknot i lęku.

Istotne znaczenie dla przebiegu procesu terapeutycznego ma dokładna diagnoza charakterystycznego dla pacjenta wzorca doświadczania przykrych stanów afektywnych: lęku, drażliwości, smutku, apatii czy odczucia pustki emocjonalnej.  Celem terapii ISTDP jest bowiem wsparcie pacjenta w przywrócenia adekwatnej, zdrowej regulacji lęku, emocji i afektów.

Ostatecznym celem Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej jest wzmocnienie struktury osobowości pacjenta i poprawienie jego zdolności adaptacyjnych. Gdy ego obserwujące pacjenta jest obudzone, pacjent jest w stanie głębiej i uczciwiej niż dotychczas doświadczać swoich emocji, uczuć i impulsów.

Czego więc możemy oczekiwać, co może być efektem skutecznie przeprowadzonej Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ?

Po pierwsze lepsze rozumienie przez pacjenta procesów, które są przez nich uruchamiane oraz umiejętność patrzenia na swoje reakcje w kategoriach tzw. trójkąta konfliktu (uczucie / lęk/ obrona) i trójkąta osób (relacja z przeszłości/ relacja z teraźniejszości w życiu codziennym / relacja z terapeutą).

Po drugie poprawę zdolności pacjenta do monitorowania swojego lęku i regulowania go w bardziej adekwatny, zdrowy sposób.

Po trzecie daje możliwość pacjentowi świadomej rezygnacji z dotychczas dominujących, destruktywnych obron, za czym może iść pożądana przebudowa struktury jego osobowości i poprawa jego potencjału adaptacyjnego.

Po czwarte w efekcie tego możliwym staje się dla pacjenta  pełne doświadczanie swoich pragnień i uczuć oraz umiejętność wyrażania ich w konstruktywny sposób.

Reasumując Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna jest bardzo efektywną i skuteczną metodą leczenia szeregu zaburzeń psychogennych i dysfunkcji behawioralnych.

W Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed  Intensywną Krótkoterminową Psychoterapię Dynamiczną prowadzi mgr Antonina Mamet.